Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Det Regionala serviceprogrammet ska skapa goda möjligheter till utveckling för Norrbottens landsbygd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Befolkade, aktiva och växande landsbygder bidrar i stor utsträckning till vårt samhällsbygge. Därför behöver dessa också få samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden. Detta är en förutsättning för att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara livsmiljöer i hela länet.

Barn plockar bär
Foto: Carl-Johan Utsi

Norrbotten är en fjärdedel av Sveriges yta och präglas av långa avstånd mellan orter, samtidigt som länet är glest befolkat och räknas som en av EU:s mest glesbefolkade regioner. Tillgången till service är därför en grundläggande faktor för att långsiktigt trygga en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet, oavsett var man är bosatt.

Norrbottens landsbygder har goda förutsättningar att utvecklas genom bättre samordning av samhällsservice för ökad effektivitet och hushållning av resurser. Tillsammans med digital kommunikation, och ett väl fungerande transportsystem, är detta av största vikt för att fler människor ska vilja bo och vara verksamma på landsbygden. Genom att skapa goda förutsättningar för servicepunkter och dess utveckling kan tillgänglighet till kommersiell och offentlig service öka och skapa bättre förutsättningar för såväl inflyttning som att bo och driva företag i hela länet.

Traktor
Foto: Pixabay

Det regionala serviceprogrammet (RSP) har som mål att alla i Norrbotten ska ha tillgång till kommersiell och offentlig service inom rimliga avstånd för att möjliggöra tillväxt i glesbygd och öka attraktiviteten för länet. Programmet är skapat bland annat genom samverkan mellan länets kommuner i uppdrag av regeringen. Handlingen användas som en vägledning för alla som arbetar med service kopplat till glesbygd. Det nu gällande programmet sträcker sig mellan 2014-2018 (förlängt till 2020) och bland annat bidra till aktiviteter inom följande områden:

  • Ökad samordning av serviceslag inom offentlig och kommersiell service.
  • Tillgänglighet till drivmedel och dagligvaror.
  • Tillgång till grundläggande betaltjänster.
  • Ökad digitalisering av tjänster.
  • Satsningar på nya tekniska, innovativa lösningar för transport- och logistiklösningar.

Arbetet inom det regionala serviceprogrammet ska resultera i en väl fungerande samverkan kring dessa frågor mellan de regionala, kommunala, och lokala nivåerna. Inom ramen för programmet ansvarar Region Norrbotten för att sprida kunskap till länets fjorton kommuner och ta in erfarenheter från dessa samt ge stöd till regionala, kommunala och lokala aktörer i länet som ska leda till bättre servicelösningar för invånare i hela länet. Genom detta kan vi ta vi tillvara på länets unika förutsättningar och resurser, vilket ska resultera i nya hållbara affärsidéer, företag och ökad medborgarnytta även perifert i vårt stora län.

EU logotyp

15 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering