Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 17 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen beslutade bland annat att godkänna regionstyrelsens plan 2022-2024 och beställning av vårdval primärvård 2022. Vidare beslutades om åtgärder för en mer jämställd tandvård i länet, där bland annat förutsättningarna att starta en tandläkarutbildning på distans utreds, att göra en förstudie om omdisponering av lokaler vid Hortlax hälsocentral och att föreslå regionfullmäktige att justera regelverket för patientavgifter. Dessutom beslutades att anta en avsiktsförklaring om en psykologutbildning vid Luleå tekniska universitet.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Länkar till besluten

Vårdval primärvård, uppföljning januari - augusti 2021

Beställning vårdval primärvård 2022

Regionstyrelsens plan 2022-2024

Avskrivning av kundfordring

Interimistiskt samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel och visst medicinskt förbrukningsmateriel

Investeringsbeslut MT, IT och övriga inventarier - november 2021

Beslut avseende förstudie för omdisponering av lokaler vid Hortlax hälsocentral

Förändring i regelverket för avgifter

Avsiktsförklaring psykologutbildning

Ägarbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2022

Medfinansiering av samordningsförbundet Södra Norrbotten

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021-2023, Norra sjukvårdsregionförbundet

Revisionsrapport - Regler vid resor: Tillämpning och intern kontroll

Initiativärende 10-2021 om medarbetarundersökning

Motion 1-2020 om mammografi för kvinnor över 74 år

Motionerna 16-2020 samt 10-2021 om klimatnödläge

Motion 6-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdavgifter och ändrade sjukreseersättningar

Motion 13-2021 om återinförande av miljöklassificerade upphandlingar

Revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten

Regler för partistöd 2022

Revidering av basutbud för vårdnära digitala tjänster för medborgare

Avtalstillägg angående nytt vårdinformationssystem med Cambio Healthcare Systems

Regiondirektörens rapport

Vårdval primärvård uppföljning januari – augusti 2021

Primärvården i Norrbotten drivs i både offentlig och privat regi inom ramen för det så kallade vårdvalet. I den beställning som Region Norrbotten gör till primärvården finns ett antal målsatta indikatorer. I ärendet redovisas resultatet för dessa indikatorer för januari-augusti 2021. Det är inte acceptabelt att måluppfyllelsen är så låg, särskilt avseende hälsosamtal och efterkontroll av nyförlösta.

Johannes Sundelin (S) föreslår ett tillägg om att regiondirektören får i uppdrag att genomföra en djupare analys av telefontillgängligheten på alla hälsocentraler som har en tillgänglighet under 90 procent och att utifrån analysen återkomma till regionstyrelsen med förslag på handlingsplan för att öka tillgängligheten.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningsrapporten för Vårdval primärvård januari-augusti 2021.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att analysera skillnaderna mellan kvinnor och män gällande arbetet med levnadsvanor och återkomma med förslag på åtgärder.

3. Ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en djupare analys av telefontillgängligheten på alla hälsocentraler som har en tillgänglighet under 90 procent

4. Ge regiondirektören i uppdrag att utifrån analysen av telefontillgängligheten återkomma till regionstyrelsen med förslag på handlingsplan för att öka tillgängligheten.

Protokollsanteckning från Anders Öberg (S): ”Vi kan konstatera att telefontillgängligheten på länets hälsocentraler varierar stort. Målet om att alla som söker kontakt med primärvården ska få det samma dag är alltså långt ifrån uppfyllt. Snittet för länets hälsocentraler ligger på 78,3 procent och vissa hälsocentraler ligger så lågt som 44 procent (september 2021). Detta är inte acceptabelt”.

Vårdval primärvård, uppföljning januari - augusti 2021
Bilaga - uppföljning
Bilaga - resultat

Beställning vårdval primärvård 2022

Vårdval i primärvård infördes i Norrbotten 2010 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). Beställningen av Vårdval primärvård fastställs årligen av regionstyrelsen. Beställningen reglerar de krav som ställs på leverantörer av primärvård samt beskriver uppdraget och den ekonomiska ersättningen.

I beställningen för 2022 har justeringar gjorts för att innehållet ska vara samstämmigt med aktuell lagstiftning, föreskrifter och regelverk. Inom några områden har tillägg och förtydliganden gjorts. En årlig uppräkning av vårdvalsersättningen har också gjorts.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att i ersättningsbilagan sidan 3, tabell 1, ska det tillföras ytterligare 13 mnkr till ”Filialer och servicepunkter” och att totalsumman därmed justeras till 1236 mnkr.

Glenn Berggård (V) föreslår också en ändring om att den strukna meningen på sidan 15 i beställningen, ”Hälsocentralens verksamhet är geografiskt begränsad till den kommun där den lokal som i kontraktsammanhang utgör hälsocentralen är belägen. För att driva verksamhet i en annan kommun eller för samverkan som omfattar hälsocentraler i mer än en kommun krävs godkännande av regionstyrelsen” återställs. 

Anders Öberg (S) föreslår tillägg och satsningar med en ekonomisk förstärkning som tillförs vårdvalsbeställningen för 2022 enligt följande:

 1. Möjlighet att ansöka om att få tilläggsanslag för försök med äldremottagning på några hälsocentraler för att stärka och utveckla den geriatriska (kunskap om äldres sjukdomar och åldrande) verksamheten.
 2. För att möjliggöra personalförstärkning och införande av fast läkarkontakt ska de hälsocentraler som inför det erhålla resursförstärkningen under det första året för att underlätta rekrytering och införande.
 3. Ungdomsmottagning ska vara en prioriterad och en del av basutbudet i alla kommuner. Fysiska mottagningar ska kombineras med den digitala ingången för att ökad tillgänglighet.
 4. Psykiatriska närmottagningar ska införas på några hälsocentraler för att möjliggöra en närhet och förstärkning av den psykiatriska vården.
 5. Ambulanssjukvården i Malmfälten (Kiruna-Pajala) tillförs extra resurser för att säkerställa tillgång till dygnet runt-bemanning och ökad tillgänglighet.
 6. Ersättning för nätläkarkontakt (webbbesök) utgår endast till vårdgivare som finns etablerad i Norrbotten och ingår i vårdvalet. Därmed begränsas dagens utomlänsersättning för nätläkarkontakt. Under 2020 betalde Norrbotten 10,6 miljoner till nätläkare.

Anders Öberg föreslår vidare att följande prioriteringar och satsningarna ska göras för ökad tillgänglighet och attraktivitet för verksamheten på hälsocentralerna i Norrbotten:

 • Tillgängligheten måste vara prioriterad med en kontakt samma dag.
 • Alla hälsocentraler ska from 2023 kunna erbjudas en videokontakt om det är lämpligt utifrån anledningen till kontakt med vården eller vid återbesök om det är lämpligt.
 • Mammografibussen ska fortsatta att besöka orter med längre avstånd till de fasta mottagningarna, under tiden med arbetet för att möjliggöra att fler hälsocentraler på sikt ska kunna göra mammografiundersökningar.
 • Att tillföra beställningen ytterligare 30 miljoner för möjliggörande av satsningar, enligt våra yrkanden.

Marianne Sandström (SD) föreslår att samtliga aktörer inom vårdvalet inte ska nödgas ansluta sig till 1177 för att använda 1177 eller Digitalen som ingång till vården så länge man erbjuder de bastjänster som efterfrågas i beställningen.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna Beställning Vårdval Primärvård 2022.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att fastställa uppföljningsplanen.

3. Ge regiondirektören i uppdrag att följa upp utökningen av filialer och servicepunkter.

4. Återställa stycket ”Hälsocentralens verksamhet är geografiskt begränsad till den kommun där den lokal som i kontraktsammanhang utgör hälsocentralen är belägen. För att driva verksamhet i en annan kommun eller för samverkan som omfattar hälsocentraler i mer än en kommun krävs godkännande av regionstyrelsen”. 

Beställning vårdval primärvård 2022
Bilaga - beställning
Bilaga - ersättning

Regionstyrelsens plan 2022-2024

Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål inom de fem perspektiven. I planen anger styrelsen de framgångsfaktorer och styrmått som ska bidra till genomförandet av de strategiska målen. Till grund för planen ligger de planeringsförutsättningar som anges i den strategiska planen samt därtill gjorda riskbedömningar. Ramar till regionens vårdval 2022 anges i planen. Ramar till verksamheten beslutas av regionstyrelsen i vidarefördelningsärendet i december 2021.

Glenn Berggård (V) föreslår avslag och att regionstyrelsens plan anpassas till vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2022-2024. Om det liggande förslaget vinner föreslår han en ändring om att vårdval primärvård får ett tillägg om 13 mnkr, med totalsumman 1236 mnkr.

Anders Öberg (S) föreslår att regionstyrelsens plan anpassas till socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2022-2024.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta regionstyrelsens plan 2022-2024 med tillägg till andra stycket på sidan 22 i regionstyrelsens plan enligt följande: Frågan ”Vad är viktigt för dig?” är central i omställningen till nära vård. Den gör det möjligt att anpassa insatserna efter de individuella förutsättningarna och behoven.

Regionstyrelsens plan 2022-2024
Bilaga - regionstyrelsens plan

Förslag till åtgärder för en mer jämlik tandvård i länet

Tillgängligheten till tandvård i länet är inte är jämlik. I ärendet lämnas ett antal förslag till åtgärder för att utjämna dagens skillnader samtidigt som en hög kvalitet på verksamheten kan upprätthållas. Några av de föreslagna åtgärderna handlar om att konstituera etableringen av en ny specialitet inom specialisttandvården, betona vikten av samarbete mellan olika aktörer för att de tillgängliga resurserna bättre ska nå prioriterade grupper samt att se över de ekonomiska incitamenten för privata tandläkare att engagera sig i barntandvård och tandvård för vuxna med särskilt tandvårdsstöd. Andra åtgärder handlar om att på olika sätt underlätta bemanningsläget i folktandvården.

Glenn Berggård (V) föreslår avslag på punkt 7 och Marianne Sandström (SD) föreslår avslag på punkt 5.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Folktandvården ska integreras i omställningen till en nära vård i samarbete med övriga aktörer inom hälso- och sjukvården.

2. Orofacial medicin (OFM) är ett specialistområde inom folktandvården i Region Norrbotten.

3. Föreslå regionfullmäktige att besluta att öka budgetramen till regionstyrelsen med 3,1 mnkr från och med år 2022 för orofacial medicin.

4. Uppdra till regiondirektören att ta fram en plan för tandvårdens lokaler i länet. Samlokalisering av folktandvård med primärvården ska ske där så är möjligt.

5. Uppdra till regiondirektören att göra en översyn av kapiteringsersättningen för barntandvård och ersättningen för tandvård till vuxna med särskilda behov.

6. Uppdra till regiondirektören att utreda förutsättningarna att starta en tandläkarutbildning på distans i Norrbotten.

7. Ge regiondirektören möjlighet att upphandla tandläkare enligt LOU för hösten och vintern 2021-2022 till folktandvården i Gällivare eller på annan plats där regiondirektören anser det nödvändigt.

8. Vidtagna åtgärder ska följas upp och resultatet ska senast efter sex månader, räknat från datum för styrelsesammanträdet redovisas för styrelsen.

Förslag till åtgärder för en mer jämlik tandvård i länet

Avskrivning av kundfordring

Regionstyrelsen beslutar om avskrivning av fordringar över 200 000 kr. För juni 2021 har avskrivningsbehov identifierats för akut transport med ambulanshelikopter och sjukvård av en utländsk patient som inte visat upp EU-kort.

Regionstyrelsen beslutar att

Följande fordringar avskrivs: 1. NN, totalt 285 830 kr.

Avskrivning av kundfordring

Interimistiskt samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel och visst medicinskt förbrukningsmateriel

Nuvarande samverkansavtal mellan Region Norrbotten och länets kommuner gällande försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning och nuvarande samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial är sedan tidigare uppsagda av Region Norrbotten.

Förslag på nya organisatoriska lösningar i samverkan mellan länets kommuner och Region Norrbotten har tagits fram men är inte beslutade.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att ingå interimistiskt samverkansavtal avseende hjälpmedel och viss medicinskt förbrukningsmaterial med länets kommuner avseende hjälpmedel, i avvaktan på att en ny samverkanslösning beslutas och implementeras.

Protokollsanteckning från Marianne Sandström (SD): ”Sverigedemokraterna står bakom att ett interimistiskt samverkansavtal avseende hjälpmedel och viss medicinskt förbrukningsmaterial sluts med länets kommuner. Vi ställer oss dock inte bakom att avtalsperioden löper retroaktivt. Avtalsperioden ska gälla från att region och kommun undertecknat avtalet”.

Interimistiskt samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel och visst medicinskt förbrukningsmateriel
Bilaga - interimsavtal hjälpmedel
Bilaga - grundabonnemang
Bilaga - hyra hjälpmedel
Bilaga - avrop av hjälpmedel
Bilaga - teknisk service av kommunen ägda hjälpmedel
Bilaga - prislista
Bilaga - definitioner
Bilaga - sidoavtal
Bilaga - distribution av medicinskt förbrukningsmateriel
Bilaga - prismodell
Bilaga - fullmakt

Investeringsbeslut MT, IT och övriga inventarier - november 2021

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och att leverantörens möjlighet till service och support minskar eller helt upphör. Dessutom behöver det göras viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Nära tilldelas 3 130 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

2. Division Funktion tilldelas 1 495 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

3) Division Länssjukvård 1 tilldelas 475 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad reinvestering.

Investeringsbeslut MT, IT och övriga inventarier - november 2021

Beslut avseende förstudie för omdisponering av lokaler vid Hortlax hälsocentral

Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för att hyra ut vakanta ytor på Hortlax hälsocentral till Piteå kommuns förskoleverksamhet. En preliminär bedömning är att lokalanpassningen för Piteå kommun medför en fastighetsinvestering på ca 7 mnkr och att lokalanpassningarna för hälsocentralen medför en fastighetsinvestering på ca 10 mnkr. Investeringsbeslut tas i särskilt ärende, en del av summan kan finansieras som underhållsåtgärder och avskrivs direkt.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastighetschefen i Region Norrbotten tecknar en principöverenskommelse med Piteå kommun varefter förstudie och projektering får inledas.

Beslut avseende förstudie för omdisponering av lokaler vid Hortlax hälsocentral

Förändring i regelverket för avgifter

Vid uppdateringar av det så kallade fribasbeloppet föreslår SKR (Sveriges kommuner och regioner) landets regioner justeringar gällande avgifter från och med 2022-01-01. SKR föreslår att högkostnadsskyddet för vård höjs med 50 kronor till 1200 kr och att avgiften för sluten vård höjs med 10 kronor per vårddag till 110 kr.

Genomförd omvärldsbevakning visar att regionerna i landet följer SKRs rekommendationer och att absoluta majoriteten beslutat följa dem årligen så att beloppen följer utvecklingen av fribeloppet.

Glenn Berggård (V) föreslår avslag.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Höja högkostnadsskyddet för vård med 50 kronor till 1200 kronor.

2. Höja avgiften för sluten vård med 10 kronor till 110 kronor.

3. Förändringarna träder i kraft 2022-01-01.

Förändring i regelverket för avgifter

Avsiktsförklaring psykologutbildning

Inom Region Norrbotten råder idag brist på psykologer inom ett antal verksamheter. Det är en svårrekryterad grupp och närmaste lärosäte som utbildar psykologer finns i Umeå.

För att stärka möjligheterna till att rekrytera psykologer har regionen fört dialog med Luleå tekniska universitet under de senaste åren om universitetets möjligheter till att bedriva psykologutbildning för att därmed öka rekryteringsbasen av legitimerade psykologer såväl som PTP-psykologer i Norrbotten.

Luleå tekniska universitet avser ansöka om examenstillstånd för psykologutbildning. Inför ansökan bekräftar Region Norrbotten att framtida studenter har möjlighet att utföra verksamhetsförlagd utbildning inom regionen, att regionen har handledarkapacitet samt att vid behov upplåta personal att medverka i utbildningen.

Marianne Sandström (SD) föreslår återremiss för en realiseringsprövning avseende huruvida regionen kan avvara personella resurser för uppdraget.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta avsiktsförklaring avseende utveckling av psykologutbildning vid Luleå tekniska universitet.

Avsiktsförklaring psykologutbildning
Bilaga - förslag till avsiktsförklaring

Ägarbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2022

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) har meddelat medlemmarna att en grundförutsättning för att fortsätta bedriva verksamheten i den omfattning som görs i dagsläget är en uppräkning av ägarbidraget. Inför år 2022 ses en nödvändig uppräkning om 2,5 procent, vilket för Region Norrbotten motsvarar 939 tkr. Medel för utökat ägarbidrag är avsatt i förslag till Strategisk plan 2022-2024.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att utöka regionens medlemsbidrag för år 2022 till kommunalförbundet Svensk Luftambulans med 2,5 procent.

Ägarbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2022
Bilaga - förbundsdirektionens protokoll 2021-06-11
Bilaga - tjänsteskrivelse ägarbidrag och budget 2022
Bilaga - medlemsutskick ägarbidrag 2022

Medfinansiering av samordningsförbundet Södra Norrbotten

Samordningsförbundet Södra Norrbotten består av Luleå, Piteå, Älvsbyn och Bodens kommuner. Förbundets styrelse har inför 2022 tagit fram ett förslag till plan för en utökad medfinansiering efter det att Boden kommun har tillkommit juni 2021. Styrelsen har beslutat att äska 3,250 mnkr från staten vilket är en ökning med 30 procent jämfört med år 2021. Det innebär en utökning av regionens andel med 375 tkr.

Vidare förordar styrelsen en successiv ökning av förbundets medel under en period av sex år för att uppnå full finansiering och därmed högsta möjliga tilldelning av staten. En eventuell utökning av medfinansieringen för kommande verksamhetsår kommer att årligen processas inom regionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa regionens medfinansiering för år 2022 med 1,625 mnkr.

Medfinansiering av samordningsförbundet Södra Norrbotten

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021-2023, Norra sjukvårdsregionförbundet

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har den 29 september 2021 beslutat om reviderad verksamhetsplan och budgetramar för perioden 2021-2023. Revideringen innebär en minskning av regionernas medlemsbidrag för 2021. Handlingarna har överlämnats för godkännande till medlemsregionerna.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna reviderad verksamhetsplan för 2021-2023 för Norra sjukvårdsregionförbundet.

2. Godkänna reviderad budgetram för 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet.

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021-2023, Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - reviderad verksamhetsplan och budget 2021-2023
Bilaga - protokollsutdrag från förbundsdirektionen 2021-09-29 § 62

Revisionsrapport - Regler vid resor: Tillämpning och intern kontroll

Regionens revisorer har genomfört granskning av regionens reseregler. Revisorernas bedömning är att resor för tjänstpersoner och förtroendevalda sker med tillräcklig intern kontroll. Dock anser revisorerna att det saknas underlag för att bedöma om regionens hantering av resor sker på ett ändamålsenligt sätt utifrån de mål som sätts i regionens regelverk för resor.

Regionstyrelsen beslutar att

Med beaktande av revisorernas rekommendationer lägga rapporten till handlingarna.

Revisionsrapport - Regler vid resor: Tillämpning och intern kontroll
Bilaga - revisionsrapport
Bilaga - revisorernas skrivelse

Initiativärende 10-2021 om medarbetarundersökning

Anders Öberg (S) yrkar att regionstyrelsen omgående ger ett uppdrag att genomföra en medarbetarundersökning som omfattar samtliga anställda i Region Norrbotten. Senast en medarbetarundersökning genomfördes var 2018.

Enligt Anders Öberg kan en medarbetarundersökning ge bra förutsättningar för medarbetarnas välmående såväl som att utveckla verksamheten. Efter ett omfattande omställningsarbete i regionen anser han att det nu finns behov av att mäta bland annat förtroendet och synen på sin arbetsplats, men också på regionen som arbetsgivare.

Regionen avser att genomföra en medarbetarundersökning hösten 2022.

Regionstyrelsen beslutar att
Initiativärendet anses besvarat.

Initiativärende 10-2021 om medarbetarundersökning
Bilaga - initiativärende

Motion 1-2020 om mammografi för kvinnor över 74 år

Maivor Johansson, Jan Sydberg och Ann-Kristin Nilsson (S) föreslår i en motion att Region Norrbotten ska utveckla en plan för hur man ska tillgodose att mammografi kan ingå i screeningprogrammet och vara avgiftsfritt för kvinnor som är över 74 år i hela länet. De föreslår vidare att undersökningen ska kunna erbjudas på hemorten då mammografivagnen finns där och inte hänvisas till Sunderby Sjukhus.

Regionstyrelsen förslår att

Regionfullmäktige beslutar att bifalla remittenternas förslag om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år.

Motion 1-2020 om mammografi för kvinnor över 74 år
Bilaga - Motion

Motionerna 16-2020 samt 10-2021 om klimatnödläge

Glenn Bergård (V) anför i en motion att Regionen ska vidta kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Han yrkar att:

 • Region Norrbotten erkänner det klimatnödläge som råder.
 • En omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan inleds.
 • En koldioxidbudget tas fram för att utgöra grund för beslut om utsläppsbudget för Region Norrbottens egna verksamheter.
 • Möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla beslut i Region Norrbotten.
 • Förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla Region Norrbottens nämnder, förvaltningar och helägda bolag.
 • Allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad Region Norrbotten gör för att minska klimatutsläppen, samt
 • Att Region Norrbotten bjuder in Norrbottens alla organisationer, kommuner och företag till samverkan för att tillsammans kunna ta nödvändiga steg i klimatomställningen.

Christina Snell Lumio (V) anför i en motion ytterligare förslag inom samma område, nämligen att:

 • I likhet med FN:s klimatpanel IPCC och hundratals städer och länder världen över erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att det varar tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.
 • Ta fram en handlingsplan som svarar mot klimatnödläget och redogör för de åtgärder som Region Norrbotten vidtagit eller planerar för att uppnå 1,5-graders-målet.
 • Utveckla samarbete med andra regioner nationellt och internationellt för att stärka vår kompetens och optimera våra insatser.
 • Region Norrbotten årligen redovisar alla vidtagna åtgärder för att uppnå 1,5-gradersmålet, samt den kända eller uppskattade effekt som arbetet resulterat i.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att avslå motionerna.

Motion 16-2020 om klimatnödläge råder - det är dags att erkänna det och handla därefter
Bilaga - motion

Motion 10-2021 om klimatnödläget
Bilaga - motion

Motion 6-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdavgifter och ändrade sjukreseersättningar

Inom ramen för omställningsarbetet har en översyn av kostnader och intäkter genomförts vilket inneburit hårda prioriteringar. Ändringarna i nivåerna för kostnader för sjukresor har, förutom av ekonomiska skäl, skett för att stimulera en förflyttning från resande med taxi till kollektiva transportmedel.

Linda Jonsson (V) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att

 • Följa upp hälsoeffekterna av den höjda vårdavgiften på medborgarnas benägenhet att uppsöka vården
 • Följa upp hälsoeffekterna av de ändrade resebestämmelserna.
 • Redovisa resultatet uppdelat för män respektive kvinnor och uppdelat på länets kommuner.

Regionen har inte fått indikationer på att besök uteblivit på grund av de förändrade avgifterna men ställer sig positiv till att följa upp effekterna av beslutet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen.

Motion 6-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdavgifter och ändrade sjukreseersättningar
Bilaga - motion

Motion 13-2021 om återinförande av miljöklassificerade upphandlingar

Regionen ställer krav på hållbarhet och miljö i upphandlingar, men arbetar idag på ett annat sätt än tidigare, ett sätt som bedöms effektivare.

Glenn Berggård (V) yrkar att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att miljöklassificerade upphandlingar återinförs.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen avslås.

Motion 13-2021 om återinförande av miljöklassificerade upphandlingar
Bilaga - motion

Revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten

Uppdraget som ordförande i fullmäktiges beredningar kräver engagemang och är tidskrävande. Det bedöms därför vara rimligt att ordföranden i beredningarna ska ha möjlighet att få sammanträdesarvode för samma antal dagar per år som de vice ordförandena har.

Vidare bör begreppet ”basarvode” i 6 § i regelverket ersättas med ”årsarvode” för att bättre harmonisera med reglerna i kommunallagen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten.

Revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten
Bilaga - regler

Regler för partistöd 2022

I kommunallagen anges att regionfullmäktige ska besluta om att utbetala partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av regionfullmäktige 14-15 april 2021, har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa regler för partistöd 2022.

Regler för partistöd 2022
Bilaga - regler

Revidering av basutbud för vårdnära digitala tjänster för medborgare

Det är av yttersta vikt att de digitala tjänsterna är enkla att använda och att det ska vara lätt för länets medborgare att hitta rätt när de har ett behov av att komma i kontakt med vården via regionens digitala kanaler. För att vårdverksamheterna ska kunna arbeta effektivt och erbjuda en hög tillgänglighet måste därför antalet digitala ingångar ses över i takt med att tjänsterna utvecklas och förbättras.

Det obligatoriska basutbudet av vårdnära digitala tjänster som samtliga vårdmottagningar ska erbjuda länets invånare föreslås efter revidering bestå av följande:

E-tjänster på 1177 vårdguiden

 • Förnya recept.
 • Kontakta mig.
 • Av/omboka tid.
 • Beställa tid.

Övriga digitala tjänster

 • Digitalen
 • Digitala vårdbesök

Utöver dessa tjänster ska samtliga vårdmottagningar som grund erbjuda kontaktmöjlighet via telefon.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa föreslagen revidering av basutbudet för vårdnära digitala tjänster till medborgare.

Revidering av basutbud för vårdnära digitala tjänster för medborgare

Avtalstillägg angående nytt vårdinformationssystem med Cambio Healthcare Systems

På grund av en försening i leveranserna gällande införande av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) behöver regionen teckna ett avtalstillägg med Cambio Healthcare Systems AB som reglerar den kompensation regionen erhåller.

Även ett tillägg gällande testmiljöer och konsultstöd ska tecknas.

Ny leveranstidpunkt för leverans av grundsystemet blir början av 2023 vilket leder till att införandet i Region Norrbotten preliminärt skjuts till slutet av 2023 alternativt början av 2024.

Som kompensation för förseningen erhåller Region Norrbotten ny extra funktionalitet i systemet samt en extra timbank för konsultstöd som kan användas i samband med införandet.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avtalstillägg med Cambio Healthcare Systems AB gällande införande av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Avtalstillägg angående nytt vårdinformationssystem med Cambio Healthcare Systems

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Regiondirektörens rapport

17 november 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering