Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Styrning, roller och ansvar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här beskriver vi hur Region Norrbotten är organiserad samt hur regionen arbetar med roller och ansvar. Det är en beskrivning av Region Norrbottens politiska- och tjänstemannaorganisation, hur dessa samverkar samt hur regionen arbetar med organisationsförändringar.

Kommunallagen, förvaltningslagen, hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientlagen samt föreskriften allmänna råd om ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete och Arbetsmiljöverkets författningssamling är en del av de styrande författningar för Region Norrbotten.

Regionfullmäktiges strategiska plan och regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens planer är styrande förutsättningar tillsammans med andra beslutade strategier och planer.

Organisation

Att organisera handlar om att öka effektiviteten och att hitta en organisation som passar de uppdrag och de mål som en verksamhet har.

Stab och stödfunktionerna innefattar Regionstab, Regiondirektörens avdelningar och Regionstöd som leds av en avdelningsdirektör eller verksamhetschef.

 • Regionstab

Regiondirektörens avdelningar

 • Hälso- och sjukvårdavdelningen
 • Avdelningen för regional utveckling och kultur
 • IT/ MT avdelningen
 • Ekonomi- och uppföljningsavdelningen
 • HR-avdelningen
 • Kommunikationsavdelningen

Regionstöd

 • Facility Management (FM)
 • IT/MT Stöd
 • HR & Ekonomistöd
 • Inköp och försörjning
 • Fastigheter 

Regionen har 5 hälso- och sjukvårdsdivisioner. Varje division har en divisionschef.

 • Division Funktion
 • Division Länssjukvård 1
 • Division Länssjukvård 2
 • Division Nära
 • Division Psykiatri 

Ledningsforum 

Regionledning

Gruppen består av regiondirektör, divisionschefer och chefer inom HR ekonomi samt kommunikation. Gruppen är rådgivande till regiondirektören, den högsta driftsledningen och ansvarar för övergripande frågor för hela organisationen.

Regionledning och stabsledning har regelbundna möten för avstämning, uppföljning och gemensam planering.

Stabsledning

Gruppen består av regiondirektör, direktörer för de olika stabsfunktionerna, medicinsk rådgivare samt regiondirektörens samordnare.

Gruppen är rådgivande till regiondirektören och bereder ärenden inför regionens ledningsgrupp (RLG), bereder ärenden till regionstyrelsen samt gemensamma stabsfrågor. Regionledning och stabsledning har regelbundna möten för avstämning, uppföljning och gemensam planering.

Ledningsgrupp utveckling

Gruppen består av regiondirektör, divisionschefer för hälso- och sjukvårdsdivisionerna, chefer/direktörer för ekonomi, IT/MT samt en sekreterare.

Utvecklingsledningen har särskilt fokus på samordning och koordinering och i förekommande fall, prioritering och styrning av stora och övergripande utvecklingsprojekt som har för avsikt att introduceras eller implementeras i någon av Region Norrbottens verksamheter.

Ledningsgrupp kunskapsstyrning

Gruppen består av kunskapsstyrningsstrateg (tillika samordnare och sekreterare), divisionschefer inom hälsa och sjukvård, medicinskt sakkunnig, IT/MT direktör, ekonomidirektör.

Ledningsgruppen har särskilt fokus på att samordna och styra insatser gällande kunskapsstyrning, läkemedel och IT/MT inom region Norrbotten i syfte att främja en jämlik hälsa.

Organisationsförändringar

Organisationsförändringar kan ibland vara nödvändiga då omvärlden förändras snabbt, likaså förhållandena och nya tekniker utvecklas. Det gäller att ständigt förändras för att uppnå effektivitet. En organisationsförändring inom Region Norrbotten ska alltid vara processad, beslutad och känd av verksamheten enligt de anvisningar och den handbok som finns framtagen för processen. 

Politisk organisation - ansvar och roller

Regionens verksamhet regleras i regeringsformen, kommunallagen, förvaltningslagen, hälso- och sjukvårdslagen och ett antal specialförfattningar. Arbetsordningar och reglementen kompletterar lagreglerna.

Kommunallagen är en ramlag som talar om vad regionen får göra och hur det går till när regionen fattar beslut. Kommunallagen består av 13 kapitel som spänner från landets indelning i kommuner till hur man överklagar kommunala beslut.

Det finns uppdragsbeskrivningar för vårdgivare, regionstaben samt divisionerna. Syftet med dessa beskrivningar är att säkra effektiva flöden, att få ett samordnat arbete med och mellan divisioner samt en effektiv ledning och styrning av Region Norrbotten.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är det högst beslutande organet. Ledamöterna representerar hela länet och väljs i direkta val. Fullmäktige är det enda regionala organ som väljs direkt av medborgarna.

Fullmäktige fattar beslut i övergripande frågor som är av stor vikt för regionen och dess invånare. Fullmäktige beslutar om skatt, taxor och andra avgifter, bestämmer regionens budget, större investeringar samt planer och mål för verksamheten. Fullmäktige avgör också hur regionens nämndorganisation ska se ut och utser ledamöter.

Regionfullmäktige utser regionstyrelsen som leder och samordnar all verksamhet i regionen, inklusive regionens hälso- och sjukvård. Regionfullmäktige beslutar om ett reglemente för regionstyrelsen och nämnderna.

Reglementet styr övergripande vad styrelsen och övriga nämnder har för ansvarsområde och verksamhet.

Varje år bedömer och prövar fullmäktige de förtroendevaldas ansvarstagande i verkställande och beredande organ. Ansvarsprövningen är en central process i den representativa demokratin. Genom ansvarsprövningen uttrycker de folkvalda i fullmäktige sin uppfattning om det ansvar som utövats av styrelsen, nämnder och beredningar. Fullmäktige godkänner även årsredovisningen över det avslutade verksamhetsåret.

Ärenden som fullmäktige ska behandla ska vara förberedda av den nämnd som svarar för den verksamhet som frågan gäller. Regionstyrelsen ska alltid yttra sig över förslagen till fullmäktige.

Läs mer:

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är Region Norrbottens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen utövar en samordnad styrning och leder arbetet med att ta fram styrdokument för regionen.

Styrelsen följer frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning, arbetar med jämställdhet och mångfald och följer fortlöpande upp de fastställda målen och återrapporterar till fullmäktige.

Läs mer: 

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens reglemente

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden har det huvudsakliga ansvaret för frågor rörande regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur.

Läs mer:

Regionala utvecklingsnämnden

Patientnämnden

Regionen är skyldig att ha en patientnämnd som bland annat har till uppgift att på lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram till och få svar på klagomål från hälso- och sjukvården. Region Norrbottens patientnämnd har även genom samverkansavtal åtagit sig att fullgöra länets kommuners skyldighet att erbjuda stöd från patientnämnd.

Patientnämnden utgörs av sju ledamöter och lika många ersättare.

Läs mer:

Patientnämnden

Regionfullmäktiges beredningar

Region Norrbotten har två fullmäktigeberedningar; sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Beredningarnas uppgift är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Beredningarnas arbetssätt är dialoger.

Det är regionfullmäktige som beslutar vad dialogerna ska handla om. Efter avslutade dialoger lämnar beredningarna sina verksamhetsrapporter till fullmäktige.

Läs mer:

Fullmäktiges beredningar

Revisorer

Revisorerna är regionens granskande organ och fullmäktiges instrument för att granska verksamhet, styrning och ekonomi. Resultatet av revisorernas olika granskningar under året ställs till de som granskas (styrelse, nämnder och beredningar) och förmedlas kontinuerligt även till fullmäktige. Genom granskningen får revisorerna underlag att pröva ansvarstagande i styrelse, nämnder och beredningar. Deras bedömning lämnas till fullmäktige i revisionsberättelsen. Revisorerna utses av regionfullmäktige men får inte vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige eller i någon nämnd/styrelsen.

Revisorerna har till uppgift att granska regionens verksamhet ur såväl ändamålsperspektiv som ekonomiskt perspektiv. Revisorerna utser själva den eller de som ska biträda dem vid revisionerna.

Läs mer:

Revisorerna

Valutskottet

Valutskottet är ett utskott under regionfullmäktige. I utskottet representeras varje parti med fullmäktigemandat av en ledamot och en ersättare. Valutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda valärenden åt regionfullmäktige. 

Driftsorganisation – ansvar och roller

Vårdgivare

Region Norrbotten är vårdgivare i lagens mening och har ansvar för att ett ledningssystem finns. Regionens chefer på olika nivåer har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi och dess resultat. Alla chefer inom hälso- och sjukvård och tandvård representerar vårdgivaren.

Verksamhetschefen representerar Region Norrbotten som vårdgivare och ska tillämpa ledningssystemet i sin verksamhet. Verksamhetschef som uppdrar åt annan att fullgöra viss ledningsuppgift bör tydligt ange uppdragets omfattning och eventuella inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter då verksamhetschefens ledningsansvar odelbart.

En av verksamhetschefens ledningsuppgifter är ansvaret för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god vård, för detta krävs specifik sakkunskap. I verksamheter där verksamhetschefen saknar medicinsk sakkunskap bör ansvaret att leda verksamheten i denna del överlåtas på befattningshavare med sådan kompetens.

Inom Region Norrbotten fördelas det medicinska ledningsansvaret för medicintekniska informationssystem, som används inom flera verksamheter, mellan utsedd objektägare vård, som får det övergripande ansvaret och verksamhetschefer. I detta fall har verksamhetschefen ett delat ansvar med objektägare

Regiondirektör

Regiondirektören är Region Norrbottens ledande tjänsteman och chef över den förvaltning som finns under styrelsen. Regiondirektören har sitt uppdrag från, och har anställts av, regionstyrelsen.

Delegation av beslutanderätt ges som huvudregel till regiondirektören, som i sin tur har rätt att vidaredelegera till tjänstemän inom förvaltningen.

Avdelningsdirektör

Avdelningsdirektörerna har det övergripande funktionsansvaret för sitt område. Det omfattar bland annat framtagande av policys, strategier med regionövergripande handlingsplaner, riktlinjer och anvisningar inom sitt område.

Dessutom ingår omvärldsbevakning, ansvar för medarbetare, verksamhet och ekonomi för avdelningen.

Divisionschef

Divisionschef har det yttersta ansvaret för att divisionen når uppsatta mål och är länken mellan regionledning och den egna ledningsgruppen och ansvarar för att fattade beslut verkställs i den egna divisionen.

Divisionschefens arbete tar till stor del sin utgångspunkt i de från regiondirektören delegerade arbetsuppgifterna till divisionen, såsom planering, samordning, utveckling, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Beslutsfattandet inom Region Norrbotten

I enlighet med kommunallagen har de förtroendevalda i regionen det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, vilket innebär beredning, beslut och genomförande.

Beslut enligt kommunallagens mening kan endast fattas av fullmäktige, styrelse/nämnd, nämndpresidium, partsammansatt organ eller anställd. Den kommunala verksamheten är omfattande och komplex. De förtroendevalda har därför inte möjlighet att själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor del av de kommunala besluten.

Nämndbeslut eller förvaltningsbeslut

I kommunala sammanhang gör man vanligtvis åtskillnad mellan nämndbeslut och förvaltningsbeslut.

Nämndbeslut avser beslut som fattas av nämnd eller av delegat med stöd av delegering från nämnd.

Förvaltningsbeslut avser beslut som får fattas av anställd utan att det normalt anmäls till nämnden. Det rör sig då om verkställighetsbeslut i det löpande arbetet.

Någon tydlig gräns mellan de två beslutsformerna går inte att ange. Kommunallagen använder begreppet ”ren verkställighet” i bestämmelserna om överklagande.

Enligt 13 kap. 2 § p. 2 kommunallagen kan beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, överklagas. Beslut som således är ren verkställighet eller av förberedande art kan inte överklagas.

En annan skiljelinje är de rättigheter som följer av arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal. I dessa fall finns litet eller inget utrymme för att fatta delegationsbeslut.

Rent förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder

I kommunallagen finns, till skillnad från i vissa speciallagstiftningar, inga bestämmelser som ger de anställda någon självständig beslutanderätt.

Av praxis följer dock att de har rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art. En mycket stor del av vad de anställda gör i kommuner och landsting är s.k. faktiskt handlande.

I Region Norrbottens förvaltning vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i kommunallagens mening. Man talar om rent förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder. Ett riktmärke är att de beslut som fattas i det dagliga arbetet och som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar är ren verkställighet och ingår i gruppen förvaltningsbeslut.

Lokala instruktioner

En aktuell och detaljerad organisationsstruktur per division och verksamhet ska alltid finnas tillgänglig liksom beskrivning av respektive verksamhets uppdrag under divisionsnivå.

Rätten för anställda att vidta verkställande/förberedande åtgärder följer den arbetsfördelning som ska finnas för att verksamheten ska fungera. Verksamheten ska, så långt det är möjligt, identifiera, dokumentera och föra ut den arbetsfördelning som gäller för att åstadkomma största möjliga delaktighet, engagemang och kreativitet i verksamheten.

Överordnad chef för respektive verksamhet ska definiera och beskriva:

 • Organisationsstruktur och verksamhetens uppdrag
 • De roller och uppdrag som finns inom verksamheten
 • Vilket ansvar och vilka befogenheter som ingår, till exempel vem rapporterar jag till?
 • Definiera vem som har respektive roll/uppdrag 

Hel- eller majoritetsägda bolag

Region Norrbotten äger flera bolag som bidrar till utvecklingen i Norrbotten:

 • Almi företagspartner
 • Artic Business Incubator
 • BD Pop AB
 • Energikontoret Norr AB
 • Filmpool Nord AB
 • Investeringar i Norrbotten AB
 • IT Norrbotten AB
 • Länstrafiken i Norrbotten AB
 • Matlaget i Norrbotten AB
 • Norrbothniabanan AB
 • Norrtåg AB

Läs mer:

Bolag

14 januari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering