Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Verksamhetsstöd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten vidarefördelar årligen verksamhetsstöd till organisationer inom kultur- och fritidsområdet. Organisationer som beviljas verksamhetsstöd inom kulturområdet ska tillsammans bidra till ett kulturliv med bredd och spets, vara regionalt relevanta och representera olika konst- och kulturuttryck. Organisationer som beviljas verksamhetsstöd fritid ska bidra till en rik och meningsfull fritid i hela Norrbotten.

Verksamhetsstöd avser bidrag för drift och löpande verksamhet, exempelvis lokalhyra, personal och aktiviteter.

Stödet kan beviljas till verksamheter som bedöms vara viktiga i regionens infrastruktur inom kultur- och fritidsområdet samt har en kontinuerlig och långsiktig verksamhet som bidrar till ett attraktivt och hållbart Norrbotten.

Verksamheter inom kultur- och fritidsområdet kan ansöka om verksamhetsstöd hos Kulturenheten.

Det pågår en översyn gällande verksamhetsstöd till hälso- och sjukvårdskompletterande området samt pensionärsorganisationer. Kulturenheten tar i nuläget emot och hanterar ansökningarna för området.

Införande av ett- och treårigt verksamhetsstöd kultur och fritid

Från och med årets ansökan finns möjlighet att bli beviljad treårigt verksamhetsstöd. Detta gäller för kultur- och fritidsorganisationer som blir beviljade max 100 000kr. Möjligheten att beviljas treårigt stöd finns vart tredje år och organisationer som beviljas flerårigt verksamhetsstöd erhåller beviljad summa årligen under tre år. Nya sökande organisationer samt organisationer som beviljas verksamhetsstöd över 100 000 kr kan endast beviljas ettårigt verksamhetsstöd. Beslut gäller under förutsättning att villkor för stöden uppfylls samt att Region Norrbottens ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för stöden kvarstår.

Ansökan om verksamhetsstöd 2023

(Uppdatering:Förlängd ansökningstid från den 16  till den 19 juni kl.24.00 2022)

Ansökan om verksamhetsstöd för 2023 är öppen 16 maj – 19 juni 2022 kl. 24.00.
Ansökan görs genom "Min ansökan" på Tillväxtverkets webb: Ansökan - Verksamhetsstöd till kultur - och fritidsorganisationer

Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för att vara komplett. Missiv gällande manuellt signerad ansökan finns att hämta i Min ansökan efter att ansökan skickats elektroniskt. Scanna in på valfritt sätt och skicka missivet via e-post till: verksamhetsbidrag@norrbotten.se. Om manuellt signerad ansökan inte har inkommit kommer ansökan inte att handläggas.

Bilagor som ska bifogas ansökan är:

 • Årsbokslut 2021
 • Verksamhetsberättelse för 2021
 • Fastställd verksamhetsplan 2022
 • Fastställd budget 2022
 • Preliminär verksamhetsplan 2023
 • Preliminär budget 2023
 • Signerad bilaga Allmänt uppdrag för verksamhetsstöd (laddas ner från Region Norrbottens webbplats)
 • F-skattsedel (gäller ideella organisationer med lönekostnader för anställda)
 • Verksamheter med stöd över 500 000 kr bifogar revisionsberättelse

Filmade guider

Innan ni skriver er ansökan så rekommenderar vi att ni tittar på de filmade guiderna. Det finns flera filmer som går igenom de olika delarna av ansökningsprocessen. Filmade guider för ansökan om verksamhetsstöd

Skapa användarkonto

Skapa en ansökan

Ansökningsformuläret

Skicka in ansökan

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna är baserade på politiskt beslutade riktlinjer samt villkor. Kulturplan för Norrbotten utgör grunden för den samlade bedömningen.

 1. Ansökan är komplett inklusive efterfrågade bilagor
 2. Ansökan uppfyller riktlinje för kulturstöd/ riktlinje verksamhetsstöd fritid samt villkor för verksamhetsstöd kultur/ villkor för verksamhetsstöd fritid
 3. Relevans utifrån följande bedömningsgrunder:
 • Regional relevans och förmåga att samverka – exempelvis innehåll, metoder, regional geografisk upptagning och/eller spridning
 • Medfinansiering – från annan part eller parter
 • Ekonomisk balans och kapacitet för genomförande – organisationens förutsättningar att bedriva verksamheten som avses i ansökan

Styrande förutsättningar

Styrande förutsättningar för kulturenhetens verksamhetsstöd är:

Kulturplan för Norrbotten 

De nationella kulturpolitiska målen

Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 

Norrbottens folkhälsostrategi

Riktlinje stöd kultur (pdf)

Riktlinje verksamhetsstöd fritid (pdf)

Villkor verksamhetsstöd kultur (pdf)

Villkor verksamhetsstöd fritid (pdf)

Beslut

Beslut om verksamhetsstöd fattas av regionala utvecklingsnämnden i november 2022 utifrån styrande förutsättningar. Meddelande om beslut publiceras på Region Norrbottens webbplats och skickas till den e-post som angivits i ansökan.

Region Norrbotten fattar beslut på politisk nivå om verksamhetsstöd. De besluten är myndighetsbeslut som inte kan överklagas då de inte vilar på någon lagstadgad rättighet.

14 juni 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: verksamhetsbidrag@norrbotten.se

Sofia Mörtlund
Strateg nationella minoriteter och urfolk
Telefon: 0920-28 40 07
Mobil: 072-243 24 25
E-post: sofia.mortlund@norrbotten.se

Jennie Ignberg Eriksson
Kulturutvecklare
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se 

Annika Hansson
Kulturutvecklare
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se